Stowarzyszenie Symbioza Kultur

Żwirki i Wigury 33 lok. 18
89-620 Chojnice
KRS: 0000 41 89 97

REGON: 221652651

NIP: 555 210 60 70

NUMER KONTA:

Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna Oddział w Chojnicach

ul. Młyńska 14
89-600 Chojnice
PL 03203000451110000002341340

Eugenia Majewska - Prezes
Piotr Majewski - Sekretarz
Karol Domozych - Skarbnik
 
Kontakt:
Tel. 660 718 398
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
Cele stowarzyszenia:

1) popularyzacja wiedzy o kulturze, a w szczególności kulturze miasta i powiatu chojnickiego, 
2) popularyzacja wiedzy o historii, a w szczególności historii miasta i powiatu chojnickiego , 
3) wspieranie organizacyjne i merytoryczne, nawiązywanie współpracy z instytucjami oraz osobami fizycznymi, obejmowanie patronatem - w zakresie działań zbieżnych z celami stowarzyszenia.
 
Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.
Stowarzyszenie nie posiada jednostek podległych.
 

Statut Stowarzyszenia Symbioza Kultur

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę ,,Stowarzyszenie Symbioza Kultur”, a w dalszej części niniejszego Statutu nazywane jest „Stowarzyszeniem”. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Chojnice 89-620, ulica Żwirki i Wigury 33/18

§ 3

Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 4

Czas trwania stowarzyszenia nie jest ograniczony.

ROZDZIAŁ II
CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności naukowej, kulturalnej i edukacyjnej w zakresie:

1) popularyzacji wiedzy o kulturze, a w szczególności kulturze miasta i powiatu chojnickiego, 
2) popularyzacji wiedzy o historii, a w szczególności historii miasta i powiatu chojnickiego , 
3) wspierania organizacyjnego i merytorycznego, nawiązywania współpracy z instytucjami oraz osobami fizycznymi, obejmowania patronatem - w zakresie działań zbieżnych z celami stowarzyszenia,

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1) stworzenie a następnie prowadzenie portalu internetowego, na którym będą prezentowane materiały zgromadzone przez stowarzyszenie oraz opracowania napisane przez osoby współpracujące ze stowarzyszeniem,
2) prowadzenie akcji, kampanii społecznych, warsztatów oraz koncertów mających na celu krzewienie kultury oraz wiedzy historycznej dotyczącej ogólno ujętej kultury jak i wiedzy historycznej oraz kultury i wiedzy historycznej dotyczącej miasta Chojnice oraz powiatu chojnickiego,

3) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celami stowarzyszenia,
4) współpracę z archiwami, muzeami, organizacjami społecznymi, oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu pozyskania materiałów do publikacji na stronach portalu internetowego,
5) współpracę z organizacjami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi, instytucjami oraz osobami, które realizują cele podobne do celów stowarzyszenia,

§ 7

 Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne mogą być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych;
2) członków wspierających;
3) członków honorowych.

§ 10

1) Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca pełnie praw publicznych,

2) Członkostwo zwyczajne nabywa się przez przyjęcie pisemnie złożonej kandydatury uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych lub reprezentowanych.

§ 11

1) Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2) Członkostwo zwyczajne nabywa się przez przyjęcie kandydatury uchwałą Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów obecnych lub reprezentowanych.

§ 12


1) Członkiem honorowym może być każda osoba fizyczna, która swoją działalnością znacznie przyczyniła się do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i która zostanie przyjęta jednomyślną uchwałą Walnego Zebrania Członków.

§13

1) Członek zwyczajny posiada następujące prawa:

a. prawo czynnego udziału w obradach Walnego Zebrania Członków;
b. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
c. prawo odwołania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
d. prawo korzystania z wszelkich udogodnień, pomocy i urządzeń Stowarzyszenia;
e. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.

2) Do obowiązków członka zwyczajnego należą:

a. stosowanie się do postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
b. uczestniczenie w zebraniach, posiedzeniach, akcjach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;

§14

1. Członek wspierający, posiada prawa określone w §13 ust. 1 pkt a, c, d i e.
2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w §13 ust. 2 statutu
4. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 15

1) Członkostwo Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a. dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
b. wykluczenia na podstawie uchwały Walnego Zebrania z powodu systematycznego uchylania się od obowiązków określonych w statucie bądź w uchwałach Walnego Zebrania;
c. w przypadku utraty osobowości prawnej lub utraty praw publicznych;
i. śmierci członka;

2) Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

§ 16

Publiczne wypowiadanie się członków Stowarzyszenia przy jednoczesnym powoływaniu się na członkostwo w Stowarzyszeniu w sprawach nie dotyczących bezpośredniej działalności Stowarzyszenia jest zabronione pod sankcją wydalenia ze Stowarzyszenia za zgodą 2/3 członków zarządu Stowarzyszenia przy obecności wszystkich członków zarządu.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna:

§ 18

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający.
3. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego.

§ 20

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien obejmować:

a. rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu i sprawozdania Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w minionym roku;
b. udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
c. uchwalenie planu pracy Stowarzyszenia na bieżący rok.

§ 21

 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd na podstawie:
a. uchwały Zarządu Stowarzyszenia;
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
c. na wniosek co najmniej 3 członków Stowarzyszenia.

§ 22

 Walne Zgromadzenie Członków zwołuje zarząd powiadamiając o jego terminie, miejscu, porządku obrad wszystkich członków w każdy skuteczny sposób.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) uchwalenie głównych kierunków działalności merytorycznej i gospodarczej Stowarzyszenia;
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansów i sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia;
3) zatwierdzenie budżetu i planu wydatków Zarządu na kolejny rok działalności;
4) udzielenie absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej;
5) dokonywanie wyboru członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
6) ustalenie wysokości składek członkowskich
7) dokonywanie zmian Statutu;
8) rozpatrywanie odwołań od postanowień Zarządu;
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
10) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, w których na mocy obowiązujących przepisów do ważności decyzji konieczna jest uchwała Walnego Zebrania;
11) podejmowanie uchwał o przyjęciu członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia;
12) podejmowanie uchwał o nadaniu tytułu członka honorowego Stowarzyszenia.
13) podejmowanie uchwał dotyczących nowych działań rozpoczynanych przez Stowarzyszenie

§ 24

1) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności przynajmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2) Uchwały dotyczące §23 pkt. 13 podejmowane są za zgodą wszystkich obecnych lub reprezentowanych członków Walnego Zgromadzenia

§ 25

Przy wyborach sprawach personalnych oraz na żądanie chociażby jednego członka Stowarzyszenia, głosowanie Walnego Zgromadzenia jest tajne, w pozostałych przypadkach jest jawne.

§ 26

1) Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym. Zarząd wybierany jest bezterminowo.

§ 27

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

§ 28

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.

§ 29

 Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

a. bieżące zarządzanie merytoryczną i gospodarczą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami:
1. Statutu Stowarzyszenia;
2. Uchwał Walnego Zebrania;
3. Rocznego planu pracy Zarządu;
4. Ogólnie obowiązujących przepisów;
b. zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz;
c. opracowanie projektów rocznych planów działalności Stowarzyszenia;
d. opracowanie i składanie Walnemu Zebraniu rocznych sprawozdań i bilansów;
e. przyjmowanie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia;
f. zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
g. przedkładanie wszelkich spraw pod obrady Walnego Zebrania;
h. podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do osiągania najlepszych wyników w realizacji celów Stowarzyszenia;

§ 30

1. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia zapadają większością głosów oddanych przy obecności co najmniej 2/3 członków w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Posiedzeniu Zarządu przewodniczy Prezes, bądź w przypadku jego nieobecności Wiceprezes.
2. W razie równomiernej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 

§ 31

1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres 2 lat.
2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Przewodniczący, Sekretarz i Członkowie. Przewodniczącego i Sekretarza wybierają członkowie ze swego grona na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

§ 32


Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a. przeprowadzenie rocznej kontroli całości działalności Stowarzyszenia i na tej podstawie opracowanie sprawozdania dla Walnego Zebrania;
b. Przeprowadzenie okresowych kontroli i badań wycinków działalności Stowarzyszenia i składanie Zarządowi sprawozdań, wniosków i uwag z przeprowadzonych prac;
c. Wykonanie innych kontroli na zlecenie Walnego Zebrania.

§ 33

1) W sytuacji, gdy skład organu stowarzyszenia zarządu lub komisji rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji tegoż organu, uzupełnienie jej składu następuje w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

2) w sytuacji, gdy skład organu stowarzyszenia zmniejszy się, w ilości która uniemożliwia zastosowanie trybu opisanego w § 33 pkt. 1, skład organu zostaje powiększony poprzez głosowanie Walnego Zgromadzenia Członków stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 34

1) Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości fundusze i prawa majątkowe.
2) Majątek Stowarzyszenia stanowią również: 
a) dotacje, darowizny krajowe i zagraniczne, spadki, zapisy,
b) subwencje osób prawnych,
c) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
d) odsetki od lokat kapitałowych,

e) składki członkowskie,
3) Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów statutowych oraz pokrycie kosztów jej działania.

§ 35

 Składki członkowskie są dobrowolne.

§ 36

Do zawierania umów, zaciągania zobowiązań, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy większości członków Zarządu działających łącznie.

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§37

 Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com
stat4u